Chanson D’amour Art and Dotty Todd (#6 in 1958), Manhattan Transfer

Chanson d’amour, ra da da da da, play encore.
Here in my heart, ra da da da da, more and more.
 
Chanson d’amour, ra da da da da, je t’adore.
Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d’amour.

 
(Sax solo)
Ra da da da da
(Sax solo)
Ra da da da da
 
Chanson d’amour, ra da da da da, je t’adore.
Each time I hear, ra da da da da, Chanson, chanson, d’amour.
 
Every time I hear
Chanson, chanson, d’amour